Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zystometrie

Messen der Harnblasenkapazität bzw. des Blaseninnendrucks